شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

بی همتا

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

یگانگی 2

یگانگی

0+1+78- انسان مجبور است که مختار باشد و مختار است تا مجبور شود ... اینست یگانگی!

0+1+81- آنکه دروغ می گوید نهایتاً دروغ خود را باور می کند ... اینست یگانگی!

0+1+83- آنکه به دیگران تهمت می زند بخود تهمت زده است ... اینست یگانگی!


0+1+90- خویشان نامحرمند ... اینست یگانگی!

0+1+92- از چیزی بترس که نمی ترسی ... اینست یگانگی!


0+1+99- یگانه در مقابل بیگانه است و هر دو از مصدر «گنه» می باشد. آنکه گناه خود را می پذیرد یگانه است و آنکه گناه خود را به دیگران می دهد بیگانه است. آنکه گناه خود را می پذیرد بی گناه می شود و آنکه گناه خود را نمی پذیرد گناهکار است ... اینست یگانگی!


0+1+100- هر آنچه که از انسان صادر می شود یا گناه است یا بزودی علت گناه می شود. اعمال نیک نیز موجب کبر و غرور و سلطه و ستم می شوند. زیرا اصلاً اظهار و ادعای وجود تماماً گناه است زیرا دروغ است. ولی آنکه گناه کل موجودیتش را به گردن می گیرد و از آن توبه می کند پاک می شود و صاحب وجود می گردد ... اینست یگانگی!


0+1+121- صدق یعنی یگانه شدن ظاهر و باطن. ولی این یگانگی آنگاه رخ می دهد که ظاهر و باطن به کمال ضدیت با یکدیگر رسیده باشد. اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

کتاب صوتی انسان کامل جلد اول

تألیف استاد علی اکبر خانجانی


73- کتاب صوتی (1) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (2) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (3) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (4) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (5) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (6) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (7) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (8) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (9) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (10) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (11) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (12) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)

73- کتاب صوتی (13) انسان کامل جلد۱ (سرگذشت علیین)(سلوک روحی پیامبران،ائمه و چهارده معصوم)- ۱۳۸۷‌(The Complete Man 1)


همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4

یگانگی

یگانگی

0+1+31- عشق و عقل نمایشی کوتاه برای همسر است و نمایشی بس شاقه. لذا عمر زناشوئی ها بس کوتاه است الا اینکه هر دو دست از عشق و عقل بردارند و فاسق و دیوانه شوند ... اینست یگانگی!


0+1+32- بشر در طی هزاران سال نمایش عشق و عقل و وفا و وجدان بالاخره خسته و هلاک شد و تصمیم گرفت مدرن شود... اینست یگانگی!

0+1+34- هیچکس نمی تواند به موقعش حرفش را بزند زیرا زمان به آخر رسیده است لذا هیچکس حرفی نمی زند الا اینکه نادم می شود. و اینست که همه حرفها مسخره است و جز حرفهای مسخره (طنز) شنونده ای ندارد... اینست یگانگی!


0+1+37- هر عملی رسوا کننده خدا نبودن بشر است. بدین گونه خدا شناخته و معرفی می شود در بشر... اینست یگانگی!

0+1+42- کسی که خودکشی می کند کسی را سراغ دارد که می داند با این کارش او را دوست خواهد داشت ... اینست یگانگی!


0+1+33- آنکه یگانگی را فهم و تصدیق کند می تواند خودش را فهم و تصدیق کند و یگانه باشد در غیر اینصورت دوگانه است در هیکلی یگانه ... اینست یگانگی!


0+1+58- کسی که فنا را دوست نداشته باشد خدا را دوست ندارد و از خودش نیز بیگانه و بیزار است ... اینست یگانگی!

0+1+66- آنکه شاکی از هستی خویش است مریض (راضی شده) می شود تا راضی شود به نیستی خویش ... اینست یگانگی!


از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی


دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

کتاب صوتی فلسفه وجودی زن

حق الیقین (2000حکمت) - 10

حق الیقین (2000حکمت)

1935- کبیره بودن برخی از گناهان به میزان شدت عذاب و رنج حاصل از ارتکاب آنست و نیز به میزان رحمت و رفعتِ حاصل از توبه آن.

1941- نهایتاً این انسان مومن اهل معرفت است که باید قدر کافران و منافقان را هم بداند زیرا آنان قدر خویش را نمی شناسند.


1945- کسی که قلباً می خواهد عاشق کسی شود عاشق اوست.

1947- مومن بودن، نفرت قلبی از کافران نیست.


1953- تا از چیزی نفع یا ضرر می بری از حقیقت آن غافلی.

1957- انسان حتی در اوج بدکاری اش نیز سعی دارد که تبهکاری خوب باشد.


1962- هر نوع وراثتی اعم ژنتیکی و تاریخی و جغرافیائی و اجتماعی و اقتصادی و تربیتی و فرهنگی و غیره هیچ اثری در سرنوشت نهائی یک فرد ندارد.

1968- هر چه را که بد می دانی نمی فهمی. خوب فهم کن تا خوب بدانی.


1974- هر منافقی یک روزی طعم ایمان را چشیده است و همین است راز عذاب مضاعف او نسبت به کافران و راز خسرالدنیا و آخرت شدن او.

1989- کافر از زشتی ها لذت می برد و از زیبائیها اندوهگین می شود و مومن به عکس. ولی مخلص از زشتی و زیبائی به یک میزان لذت می برد و اندوهگین می شود.


از کتاب حق الیقین تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام: khodshenasi4

دانلود همه کتاب ها(متنی و صوتی ) از سایت : nooreomid.net

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد سوم

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد سوم

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

همه کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4

حق الیقین(2000حکمت)-9

حق الیقین(2000حکمت)-9

1848- حلقه مفقوده داروین بین میمون و انسان همانا « روح » است.

1864- میزان رشد همانا میزان پیش روی در حقیقت مرگ و فناست.

1865- با مرگ، دوران بخود آئی جبریِ تو آغاز می شود.

1874- تا زمانی که نتیجه اعمال خود را پیشاپیش معلوم و منظور می کنی جاهلی.

1889- کافران همواره دیگران را مسئول اعمال و وضع خویش می شمارند و مومن فقط خودش را مسئول وضع و اعمال خویش می داند و مخلص فقط خدا را مسئول اعمال خویش می داند. و اما منافق همواره خدا را مسئول بدیهای خود می داند و خود را مسئول خوبیهای خود.

1902- اگر صادقانه تلاش می کنی که خوب باشی ولی نمی توانی، بدان که در حال خوب شدن هستی.

1905- اصول باطنی دین اسلام چنین است: زخود-گریزی، خود-آشنائی، و زخود-رهائی.

1917- عالیترین ایثار والدین و ریشه ای ترین تعلیم و تربیت فرزندان اینست که والدین خطاهای خود را در مقابل فرزندان اقرار داشته باشند.

1927- همین که دیگران را ذاتاً پلید و بد نبینی و کسی را خصم خود نیابی در حالِ متحول ساختن آنان هستی حتی اگر در غار زندگی کنی. اینست انقلاب حقیقی و سوسیالیزم عملی و بی انتظار.

از کتاب حق الیقین (2000حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

@khodshenasi4

همه کتاب ها ( متنی و صوتی ) در سایت Nooreomid.net

کتاب صوتی آخرالزمان خانواده

حق الیقین (2000حکمت) – 8

حق الیقین (2000حکمت)

1739- راه رشد راه تخریب مستمر ماهیت خویشتن است به دست خویشتن.

1782- بهتر آنست که تا به آخر خود را از هر قضاوتی در درون و برون معاف داری. ولی چون نمی توانی پس همواره قضاوت های خود را نسخ کن.

1786- تعلیم و تربیت بشری هیچ اثری در سرنوشت نهائی کسی ندارد.

1792- همه می خواهند خوب باشند ولی همواره انگشت شمارانی امکان خوب بودن را می یابند تا شاهد بر بدها باشند و ببینند که بدها بیشترین تلاش را برای خوب بودن می کنند و هر چه تلاش می کنند بدتر می شوند.

1803- آنچه که مردم را از خودشناسی باز می دارد ترس از پوچ شدن خویش است.

1815- احساس همدردی داشتن از تظاهر به همدردی کردن متفاوت است: اولی صبر و تسکین می بخشد و دومی تحقیر و حسد می پراکند.

1824- همه انحرافات بشری بنابر این دو خطاست: هدف پنداشتن احکام دین و یا اهمیت ندادن به احکام دین.

1831- تا به فنای خود راضی نشوی بقائی نیافته ای.


1841- شدیدترین منافقان در جهان میانه (خاور میانه) هستند.

از کتاب حق الیقین (2000حکمت) تألیف استاد علی اکبر خانجانی

نشانی تلگرام : khodshenasi4

دانلود کتاب ها و کتاب های صوتی در سایت : nooreomid.net

کتاب صوتی ارض ملکوت و فرج امام زمان (عج)

12345678910
last