شما در حال مشاهده نسخه موبایل وبلاگ

بی همتا

هستید، برای مشاهده نسخه اصلی [اینجا] کلیک کنید.

گناه و عذاب

گناه و عذاب

7- زنا عذاب است، دزدی عذاب است، دروغگوئی عذاب است، ریاکاری عذاب است، نزول خواری عذاب است، فحاشی عذاب است و .... زنا معلول جلوه گری و رعایت نکردن حجاب لباس و نگاه و گفتار و رفتار است. دزدی معلول زیاده خواهی و استکبار است. دروغ و ریا معلول خودبرتربینی و مردم پرستی و اراده به پرستیده شدن است و ... در باره منابع و ریشه های روانی گناهان و مظالم بشری دریائی از معارف و آثار ما در خدمت اهل توبه است و کسانی که آثار ما را با این نیت مطالعه می کنند هدایت می شوند.


8- گناهان به لحاظ ماهیت چند نوعند: جاهلانه، مشرکانه، کافرانه، و منافقانه! گناهان جاهلانه مربوط به عرصه قبل از بیداری وجدان و فطرت بشر است که خیر و شر و پاک و ناپاک و درست و نادرست را درک کند. در این باره خداوند می فرماید که هرگاه بخود آمدند و توبه کردند همه گناهان و خطاهای گذشته شان را می بخشد و آثارش را از نفس آنها می زداید. ولی گناهان مشرکانه که در قرآن کریم عذاب آورترین گناهان هستند و اگر پاک شوند بواسطه عذاب پاک می شوند و خداوند این گناهان را ظلم نامیده است مختص اهل دین و ایمان است که گناه خود را توجیه و تقدیس می کنند یعنی به اسم خدا و رسول و دین مرتکب گناه می شوند و در واقع خدا را شریک گناه خود قرار میدهند و لذا به این گناهان فخر هم می کنند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 90

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

سرچشمه گناهان

سرچشمه گناهان

4- قرآن کریم می فرماید که اعمال بشری همان اجر و جزای اویند. پس از طریق اعمال خود می توانیم خیر و شر و حلال و حرام بودن را فهم کنیم و اینکه از طریق خودشناسی منابع باطنی ظهور این اعمال را درک کنیم که در دل و ذهن ما قرار دارند.


5- بنابر این اصل و اساس معاصی و گناهان همان امیال و افکار و احساسات و باورها و عواطف و صفات و خلق و خوی ما هستند که به صورت اعمال و کردار و گفتار بروز می کنند که برخی مفید و عزت بخش و رشد دهنده هستند و برخی عذاب آورند.


6- پس اصل توبه بایستی از سرچشمه معاصی در باطن باشد وگرنه توبه از اعمال فقط ظهور و بروز گناهان را پیچیده تر و ریائی تر می کند.

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 90

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

عرفان چشم

عرفان چشم

107- چشم ما دوربین عکاسی است و دل ما تاریکخانه ای که این عکسها را در خود ظاهر میکند و این عکسها هستند که تمام اندیشه و امیال و اراده ما را هدایت می کنند و سرنوشت ما را می آفرینند.

108- نگاه نکردن به محرمات که از اصول شریعت است در عصر ما در حال انقراض و نسیان است و عمده مفاسد و تباهی و جنون و جنایات عصر ما محصول نگاههای بی حجاب و ناامن است و نگاههای شیطانی که شبانه روز از طریق رسانه های تصویری تا اعماق ذات ما را به مالیخولیا می کشاند.

109- امروزه تلویزیون و اینترنت دو نگاه ابلیسی عصر مدرنیزم هستند که بشر مدرن را نسبت به ذات الهی خود کور کرده و دچار نسیان کامل ساخته اند.

110- انسان دیوانه مدرن اصولاً در حال کوری کامل است و دیگر نگاه کردن را تماماً از دست داده است و عمدتاً نگاه می شود و این انهدام شهادت انسان بر خلقت و هستی خویش است و لذا انسان مدرن یک بازیچه محض است که تحت الشعاع نگاه ابلیس در تلویزیون در ظلمت محض در حال سقوط است. و اینان مصداق آن آیه هستند که پس از مرگشان کور برانگیخته می شوند و با حیرت می گویند که خدایا ما که در آن دنیا چشم داشتیم پس چرا اینک کور هستیم.

از کتاب عرفان چشم و گوش و زبان ص14

96- کتاب صوتی (1) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (2) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (3) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (4) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (5) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب صوتی (6) عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

96- کتاب عرفان چشم و گوش و زبان - ۱۳۸۸ (Theosophy of Ear, Eye, Tongue)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

تراژدی کافی نیست

تراژدی کافی نیست

مقدمه مترجم

قبرستان آرامترین جای جهان است. در آنجا هیچ درد و آرزو و ناکامی و جنگی در میان نیست. حتی زنده هائی که به آنجا می روند نیز در آرامترین وضعیت قرار دارند و در کمال صلح ممکنه نسبت به یکدیگر بسر می برند. زیرا قبرستان مظهر وقوع غایت تراژدی انسان است و کمال تراژدی همان ختم تراژدی است و نیز ابدیت تراژدی. و در این مقام است که جدال و جنگ عاطفی و فکری و فیزیکی بین افراد و گروهها و تمدنها به پایان می رسد. این است که یاسپرس، معرفت تراژیک را مهمترین عامل رابطه و صلح و تفاهم میداند و نقصان در این معرفت را هم عامل تفرقه و جنگ می خواند.

تراژدی، خود عین نبرد است: نبرد بین انسان با خودش و با کل حیات و جهان هستی و با دیگر موجودات عالم مخصوصاً انسانها. نبردی که به مرگ و نیستی می انجامد و تراژدی را کامل و ختم می کند و مفهوم می سازد.


از کتاب تراژدی کافی نیست اثر کارل یاسپرس

33 کتاب صوتی (1) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (2) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (3) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (4) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (5) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب صوتی (6) تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

33کتاب تراژدی کافی‌ نیست (ترجمه اثری از کارل یاسپرس) ۱۳۷۹ (Tragedy is Not Enough, Karl Jaspers)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

قیامت آخرالزمان (تقابل بودن و داشتن)

قیامت آخرالزمان (تقابل بودن و داشتن)

3- قیامت آخرالزمان همه تساویها و معادلات چند هزار ساله بشری را باطل ساخته است از جمله معادله: مساوات = عدالت = سعادت = وحدت = صلح = محبت! زیرا بشر مدرن که در اوج تساوی و شباهتها زندگی می کند در اوج تضادها و عداوتها بسر می برد. یعنی برابری موجب نابرابری شده است. همانطور که رفاه موجب عذاب شده و سیری موجب قحطی گشته و انرژی باعث ناتوانی گریده است و روشنائی (برق) موجب کوری و داشتن موجب نابودی.

از کتاب مذهب اصالت عشق جلد نهم

138- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (10) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (11) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب صوتی (12) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

138- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد نهم - ۱۳۹۱ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 9)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دل زنده میشود اگر

دل زنده میشود اگر

3- اگر خدا از دل یاد شود دیدار شود. این بدان! و دل باید به اندازه کافی زنده باشد تا بتواند او را یاد کند. و دل در فراق یاران زنده شود اگر در عصمت و وفا بمانی. دل در جهاد تقوائی و عدالت زنده میشود. دل در دوستی با خدا و مومنان و نبرد با اشقیاء و کافران است که زنده میشود. دل در جستجوی معرفت زنده میشود. در خدمت به مستضعفین زنده میشود.


از کتاب مذهب اصالت عشق جلد ششم

135- کتاب صوتی (1) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (2) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (3) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (4) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (5) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (6) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (7) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (8) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب صوتی (9) مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

135- کتاب مذهب اصالت عشق (اسرارعشق قرآنی) جلد ششم - ۱۳۹۰ (PRINCIPLE OF PUER LOVE 6)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

طلاق،حق طلاق،طلاق عاطفی

راز پس پرده طلاق

ھمه قضات امر زناشوئی و طلاق به خوبی می دانند که ھمه طلاقھا بدون استثنا یک دلیل دارد وآن عدم تمکین جنسی زن و یا ناتوانی جنسی مرد است. درباره ناتوانی جنسی مرد نیز بندرت کار به طلاق می نجامد و اگر ھم چنین شود عمدتاً از جانب مرد است و نه زن زیرا زن معمولاً در ناتوانی جنسی مرد دچار یک احساس قدرت و برتری و سلطه ویژه می شود که برایش به طرزی شیطانی ارضا کننده است و از این ضعف مرد صدھا امتیاز ناحق می گیرد.
در مواقعی که مرد طلاق می گیرد تماماً بواسطه عدم تمکین جنسی زن می باشد و مابقی امورجملگی بھانه ای بیش نیستند. و امّا عدم تمکین جنسی زن بدان دلیل است که زن تا مرد را وادار به پرستش خود نکند به وی تن درنمی دھد و اگر ھم تن در دھد با چنان سردی و اکراھی است که مرد را از برقراری رابطه منصرف می نماید و دچار بی میلی می سازد.
زن متکبر که در واقع ھمان زن کافر است دشمن ھمه علایق قلبی و باورھای دینی مرد است حتی اگر خودش ھم مؤمن باشد ولی دشمن ایمان ومعرفت و معنویت مرد است ولذا خداوند زنان را دشمنان آشکار ایمان مرد نامیده است .زنی که تمکین جنسی نمی کند تدریجاً جسماً و روحاً رنجور شده و به لحاظ اخلاقی نیز تباه می گردد.
در اینجا مرد مواجه با بزرگترین و شاقه ترین امتحان در دین است که آیا پا بر روی ایمان و حقوق حقه
خود بگذارد و لحظه ای به ارضای جنسی برسد و یا اینکه زن را دچار تحریم جنسی نماید و ایمانش را
حفظ کند . مردانی که ایمان و حقوق خود را برای لحظه ای شھوت زیر پای می نھند دچار قحطی شھوانی شده و به عذابی آتشین مبتلا گشته و بطور روزافزونی به دریوزه گی زن می پردازند و کل ھویت و عزت و شرف خود را از دست می دھند و به پیروی از کفر زن به جھنم می روند و زن را نیز دیوانه کرده وبه فساد میکشند و خود نیز بواسطه قحطی عاطفی بسوی مفاسد اخلاقی میروند.
در قرآن کریم تمکین جنسی زن، اصل اول دینی اوست و زنی که این اصل را رعایت نکند کافر است

و لایق تنبیه و نھایتاً طلاق می باشد.


از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 22

===============
طلاق : بهترین یا بدترین اقدام ؟

طلاق اگر به نیّت نجات دین و عصمت و اعتلای شرف و معرفت باشد بھترین و نجات بخش ترین اقدام
زندگی فرد است . ولی اگر برای بولھوسی و اشاعه ھرزه گی باشد تباه کننده ترین واقعه در زندگی محسوب می شود . و ھر طلاقی بر یکی از این دو اساس رخ می دھد .و نیز در ھر طلاقی آن طرفی که طلاق می خواھد و بر آن اصرار می ورزد مسئولیت واقعه راخواه ناخواه بر دوش میگیرد . لذا ھر فردی در واقعه طلاق یا براستی خوشبخت و سعادتمند در دو دنیا می گردد و یا تباه شده ودر غایت شقاوت ساقط می شود .
طبق آمار و روان شناسی طلاق در اکثریت قریب به اتفاق موارد زنان خواھان و باعث طلاق می باشند زیرا غریزتاً مرد در مقام عاشق و دلداده و مسئول زندگیست و بندرت خواھان طلاق است مگراینکه برای نجات عصمت و شرف و احیای دین باشد . و چون زن اصولاً در مقام محبوب قرار دارد طرح طلاق ھمواره بعنوان یک ناز و باج گیری و تھدید مورد استفاده است و چه بسا در یکی از این نازھا وتھدیدھا براستی طلاق رخ می دھد و زن تا به آخر عمرش توان باور این واقعه را ندارد و بوضوح می بیند که بعنوان عذاب نازش مبتلا به این واقعه شده است .
در اکثریت قریب به اتفاق طلاق ھا ، اصولاً زن بازنده است زیرا یک زن مطلقه آن گوھرۀ محبوبیت را
ذاتاً از دست می دھد و از چشم ھا و دل ھا می افتد و این راز بدبختی زن است زیرا تمام احساس وجود زن در محبوبیت او در دل یک مرد نھفته است و زن مطلقه اصولاً این احساس را از دست می دھد مگر اینکه براستی برای نجات عصمت خود طلاق گرفته باشد که امری بسیار نادر است .
ھر طلاقی برای ھر یک از طرفین یا برای نجات دین و عصمت و شرف فطری است و یا برای رھائی از
آن و توسعه ھرزه گی . و از این دو حالت خارج نیست . لذا طلاق یا بھترین واقعه و اقدام در زندگی است و یا بدترین آن . یا سعادت بخش است و یا ویرانگر و تباه کننده .

از کتاب " دائرة المعارف عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی جلد اول ص 56

==========================

علل محوری طلاق و عدم ازدواج جوانان

۲۵ -اینست که امروزه دیگر به ندرت زنی برای آبروداری ازدواج می کند و به خاطر حرف مردم به زندگی نکبت بارش ادامه می دهد زیرا آن آبرو و حرفها دیگر از اعتبار افتاده است و این از خاصیت جامعه صنعتی و ارتباطات مدرن است.


۲۶- و بندرت مردی فقط برای اینکه یک ظرف تخلیه شهوت به طور آماده در خانه داشته باشد به زناشوئی تن می دهد و آنرا تحمل می کند. زیرا روابط آزاد جنسی در همه جا فراهم است که ارزانتر هم هست.

۲۷-- و به ندرت زنی فقط به خاطر داشتن یک سرپناه و شام شب تن به ازدواج و استمرار زناشوئی می دهد.


۲۸- و به ندرت زنی فقط به خاطر آتیه و بازنشستگی ازدواج می کند و ادامه اش می دهد زیرا بیمه ها این کار را می کنند و نیازی به شوهر نیست.

۲۹- تمکین جنسی زن هم که از اساس زناشوئی و از وظایف ذاتی زن در زندگیست در حال انقراض است زیرا زن دیگر مجبور به حفط زناشوئی اش نیست پس در این وظیفه هم اجباری نمی بیند و همین امر امروزه از علل محوری طلاق است.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب" فریاد زن"

==========================

معنای طلاق

و در هیچ عرصه ای همچون زناشوئی، عشق و منطق به چنین ورطه ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه بمعنای نابودی رابطه زن و شوهر است بلکه همانطور که واژه « طلاق » نشان می دهد به معنای « مطلق » شدن این رابطه است یعنی پاک و ناب و جاودانه شدن. و این عشق است که از دام ماده رهایی یافته است تا انسان مخاطب خود را نیز نجات دهد...

. بنابر این کسی که همسر یا معشوق را مقصر و گناهکار و خائن می داند به همان شدت که ابله است و دروغ می گوید راست نیز می گوید. در اینجا حقیقتی طلسم گونه قرار دارد که بسیار فراتر از راست و دروغ است و بسیار فراتر از اینکه حق با کدامیک از طرفین است. و فقط یک عارف عاشق از پس این حقیقت بر می آید یعنی کسی که راستی این دروغ و دروغ بودن این راستی را می بیند و از آن فرا می رود.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب شناخت شناسی ص ۷۹


====================

طلاق عاطفی

۱۳۴- ... زنانی که جز شوهران خود هر مردی را به دل خود راه میدهند چرا که نمی خواهند تحت اراده و ولایت شوهر باشند. اینان چه بسا حتی در رابطه جنسی هم تمام تلاش خود را می کنند تا شوهر بر دلشان رسوخ نکند. و این زمینه زنای باطنی است آنهم در آغوش شوهر! این عذابی عظیم است تا آنجا که زن بکلی از میل به همخوابگی با شوهر نفرت می یابد و این سرآغاز طلاق باطنی است که موسوم است به طلاق عاطفی!


۱۳۵- این اسرار مگو را عیان کردیم تا دیگر جای هیچ بهانه ای نباشد و زن بداند که مشغول ارتکاب چه جنایتی در حق خویشتن است....


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب فریادِ زن


دانلود کتاب از :

https://t.me/zanashooee2/109


=========================

جنگ زن و شوهر قبل و بعد از طلاق

ولی نبردی که بین اراده زن و مرد در جریان است به این دلیل بی پایان و بغایت جدی است که هرگز هیچکدام از این دو اراده موفق به بلعیدن کامل اراده مقابل خود نمی شود و بلکه در جریان این نبرد هر دو اراده بسوی استهلاک و پوچی می رود ولی این استهلاک و پوچی هم پایان و غایتی ندارد و ابدی است. جنگ زن و شوهر جنگی بی امان است که گاه با پنبه است و گاه با تیغ. گاه با بوسه است و گاه با کتک، گاه با " عزیزم " است و گاه با " ای بدکاره "! گاه در رختخواب است و گاه در طلاق. و این گمان باطلی است که حتی فرض کنیم که در طلاق هم این نبرد پایان می پذیرد حتی اگر هر یک از طرفین به ازدواج دومی تن در دهند. همسر دوم ادامه اولی است هم در واقعیت و هم در خیال.


استاد علی اکبر خانجانی

کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۳

====================

حق طلاق

همانطور که قبلاً نیز نشان داده ایم حتی در جبری ترین ازدواج ها هم انتخاب در نزد زن است چه در تن در دادن به رابطه جنسی و چه در ادامه زندگی زناشوئی و چه در طلاق. در اینجا مرد سالارانه ترین قوانین مدنی هم در عمل عاجز می ماند. زن اگر قلباً میل به ادامه زندگی زناشوئی نداشته باشد علیرغم هر قانون و عرفی مرد را به طرز بغایت هنرمندانه ای وادار به طلاق می کند و اگر هم قلباً مایل به ادامه زندگی باشد حتی ده هوو را هم پذیرا می شود و این نکته ای بغایت دقیق است که بشر منطقی امروزه از حس و درک و باورش بکلی غافل شده است و به همین دلیل بازیچه حقوق مدنی گردیده و به دنبال شعارهای بی نتیجه و مضحکی به راه افتاده است : حقوق برابری زن و مرد، حق طلاق، حق سقط جنین،حق اشتغال و امثالهم.

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب فلسفه وجودی زن ص ۱۹


===================

طلاق عاطفی (لعنت الهی)

۳- بدترین تجربه عاطفی بشر در قلمرو قهر و طلاق عاطفی در زندگی زناشوئی است که یکی از مصادیق لعنت شدگی از جانب خداست زیرا که عهد خود با خدا را در امر ازدواج شکسته اند و عهدشکنان از جمله لعنت شدگانند. و این فراق در وصال است و دوری در نزدیکی! زیر نظر بودن ولی مغضوب و مطرود و منفور بودن! و دائماً آتش قهر و غضب را چشیدن است! و اینست لعنت! «و هیچ یار و یاوری ندارند.»

استاد علی اکبر خانجانی

کتاب خداشناسی امامیه جلد چهارم ص ۶۵۰

==================


بیماری و تطهیر نفس

بیماری و تطهیر نفس

36- پس بدان که رجوع به دوا و دکتر خیانتی بزرگ در حق خویشتن است و به مثابه از دست دادن فرصتی کم نظیر جهت تقرب الی الله می باشد و تزکیه و تطهیر نفس. در حالیکه رجوع به دوا و دکتر مصداق خسارتی در دنیا و آخرت است که کمترین خیری ندارد و فقط بیماری را تعمیق و پنهان می سازد. مثلاً یک سرماخوردگی و آنفولانزا را تبدیل به سینوزیت و میگرن و آسم می کند و الی آخر!

37- ولی دانستن محض این حقایق بدون توبه و تقوا و جهاد اکبر و کسب معرفت و اجرای آن در زندگی روزمره، فقط آدمی را مقلدی کور و کر می سازد و می پندارد که اگر برای بیماری خود و خانواده به دکتر نرود مشکل حل است. ولی چنین نیست!


38- برخی هم می پندارند که اگر بجای دوا و دکتر به عطاری و داروهای گیاهی و سنتی رجوع کنند عارف شده اند و رستگار! ولی چنین نیست!


از کتاب مبانی عرفان عملی ص 36

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

کفران نعمت

کفران نعمت

17- ولی اساسی ترین و عمومی ترین منشأ کفر و بدبختی بشری اینست که نعماتی را که خداوند به هر فردی اعطا نموده درک و تصدیق نمی کند و شکرش را به جا نمی آورد و لذا از مواهبش محروم می ماند و لذا دچار قحطی و آتش حرص و حسد گشته و چشم به نعمات زندگی دیگران دارد و به همه آدمیان دچار خصومت می شود و به این باور شیطانی می رسد که گوئی همه آدمیان متحداً حق او را خورده و او را از زندگی محروم کرده اند. و این اساس ضلالت و شیطان زدگی بشر است که وی را در دو دنیا می سوزاند و به عذاب نابودی می کشاند زیرا آن حیات و هستی را که خدا به او بخشیده قدر نمی شناسد و شکر پروردگار را نمی کند پس بدان هر انسان بدبخت و مفلوکی که می بینی جز این علتی ندارد که همین ناشکری او را نهایتاً تبدیل به یک شیطان می کند یعنی یک جنایتکار.


از کتاب خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی ) جلد چهارم

161- کتاب صوتی (1) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (2) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (3) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (4) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (5) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (6) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (7) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (8) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (9) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (10) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (11) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (12) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (13) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب صوتی (14) خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

161- کتاب خداشناسی امامیه جلد۴ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی) - ۱۳۹۳ (۴ Quranic Theosophy)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

توقعات

37- باب توقعات

تو دوستش می داری و آنگاه از او توقع میداری که رعایت خواسته هایت را نماید و بلکه خودش را فدایت کند.چرا؟ این اوست که بایستی چنین توقعی از تو داشته باشد نه تو از او! آیا نه اینست؟ پس تو دیوانه شده ای ای عاشق!!


وای بر خدماتی که در تو ایجاد توقع از دیگران می کند. این از ارکان دوزخ نفس توست! این خدمت نیست که می کنی عین شیطنت است و زمینه ظلم و آدمخواری است. ای پدر، ای مادر، ای همسر، ای رفیق، ای عاشق، ای خدمتگزار، ای فدائی، ای انقلابی ...

خدمت مکن تا خیانت نبینی و عاقبت خود خیانت نکنی! اصلاً چه کسی تو را مأمور به خدمت کرده است؟ چه کسی تو را امر به ایثار کرده است؟ خدا که نکرده است پس حتماً شیطان کرده است.

آهای ای خانم یا آقای ایثارگر که بر حسب اتفاق دستت هم اصلاً نمک ندارد! دام شیطان را جمع کن!

هر کاری که در آن توقع شخصی داری کاری شیطانی است پس مکن که حتماً پشیمان می شوی و تاوانش را می دهی! بخصوص شما ای والدین و همسران عزیز!

هر که حق وظیفه را شناخت رستگار شد! و وظیفه هم یک معنا بیشتر ندارد و به غیر از این محال است و آن انجام کار برای رضای خداست.

از کتاب اخلاق عرفانی ص 29

126-کتاب صوتی (1) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (2) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (3) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (4) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (5) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (6) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (7) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (8) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (9) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب صوتی (10) اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

126-کتاب اخلاق عرفانی (رساله عملیه عرفانی) - ۱۳۹۰ (Theosofical Ethics)

همه کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@


نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

12345678910
last